Eerste APV Adviesraad: unaniem in kwaliteit voorop

Datum

Op woensdagavond 10 februari ontmoetten vertegenwoordigers van belanghebbende partijen en een aantal project- en werkgroepleden van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen, kortweg APV, elkaar bij de eerste online APV Adviesraad. De voorzitters van de projectgroepen presenteerden hun vorderingen en de leden van de adviesraad deelden hun inzichten en zorgen. Complimenten, kritische vragen en vertrouwen, het was allemaal aanwezig bij deze APV Adviesraad. Nieuwsgierigheid naar wat de toekomst brengt, voerde de boventoon.

Kwaliteit van zorg begint bij de opleiding

Dagvoorzitter en voorzitter van de Landelijke opleidingsraad Maartje Schoorl was blij met de sterke betrokkenheid van de aanwezigen: “Wat ontzettend goed om te zien dat we met zovelen zijn! Belangrijk ook, want hier bespreken we de denkrichtingen in het programma met elkaar.” Het programma is ambitieus en heeft, zeker voor de Aansluiting Master-Gz, een hoog tempo. Belangrijk dus om elkaar laagdrempelig te spreken, en de wensen en zorgen te onderzoeken. Kwaliteit van de opleidingen en daarmee de kwaliteit van de cliëntenzorg staat bij de ontwikkeling van de adviezen voorop. Zodat we uiteindelijk samen vooruitgaan voor de samenleving. Voor de mensen waar we iedere dag voor werken. Want het uiteindelijke doel is zorgen én borgen dat zij de best mogelijke psychologische gezondheidszorg blijven krijgen. En dat begint bij een goede opleiding.

Daarom werkt het programma APV aan voorstellen en adviezen over de BIG-psy-opleidingen. Vertrekpunten daarbij zijn de visienota van de opleidingsraad en het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord. Het ministerie van VWS subsidieert het programma dat wordt uitgevoerd door belanghebbenden uit het werkveld. Ongeveer 90 mensen zijn nu actief, op voordracht van alle belanghebbende organisaties, in de project- en werkgroepen.

APV in vogelvlucht

De voorzitters van de projectgroepen Aansluiting Master-Gz, Didactische ontwikkeling & Instrumenten en Visie & Infrastructuur presenteerden hun doelen en vorderingen. Dat was veel in weinig tijd, maar op deze manier konden de deelnemers na elke presentatie in een kleinere groep suggesties en opmerkingen delen. Aanwezigen noemden het programma ambitieus. Spannend. Complex. Een grote opgave. Maar ook goed dat het gebeurt, om zo met zijn allen te werken voor de opleidingen met het oog op de toekomst: “Het is een megaproject, met veel ingrediënten in de aanpak en organisatie om succesvol te zijn.”

Bekijk de presentatie (pdf, download)

Reacties op de taskforce AMG

Ambitieus en een indrukwekkend tempo in visie- en adviesontwikkeling, zo beschrijven de deelnemers de plannen voor AMG. Na een gedegen verkenning van de opdracht en de problemen die moeten worden opgelost, zet de taskforce flinke stappen om tot een advies te komen. Zo verkennen zij nu een tussenperiode van maximaal zes maanden als definitie van de directe aansluiting tussen master en Gz-opleiding. Welke gevolgen heeft dat precies voor kandidaten, praktijkinstellingen, universiteiten en opleidingsinstituten? Waar worden we blij van en wat zijn mogelijke nadelen? Hoe kunnen we die oplossen? Dat is spannend en sommigen geloven sterk in meer tijd tussen de master en Gz-opleiding, uit het oogpunt van meer ervaringsjaren. Dit verschil van inzicht bevestigt het belang van het goede gesprek met alle belanghebbenden. Daarmee beschikken de werkgroepen over alle inzichten om met het advies goed te kunnen voorsorteren en eventuele minder wenselijke effecten van een kortere aansluiting te voorkomen of adequaat te behandelen. Adviesraadleden waren ook benieuwd naar de kennisuitwisseling, zowel binnen het programma als tussen de belanghebbende partijen zelf. Zij adviseerden de taskforce ook rekening te houden met al bestaande cultuurverschillen tussen opleidingsinstellingen en hoeveel opleidingsplaatsen beschikbaar zijn. Vragen waren bijvoorbeeld: “Waar komen de randvoorwaarden van waar we met z’n allen naar toe willen aan bod?” en “Denkt de taskforce ook na over de financiële consequenties van de adviezen?”. Positief vindt men dat de ladder van ‘Eerder Verworven Competenties’ (EVC) of vrijstellingen mogelijkheden biedt om uit het stuwmeer te klimmen. De meeste deelnemers juichen de ontwikkeling naar een directere aansluiting toe.

Reacties op het deelproject DO&I

Opleiden is een vak. Dat inzicht wil DO&I stutten met evidence based didactiek en een sterkere uitwisseling tussen theorie en praktijk. Er werd opgemerkt dat men in de praktijk merkt dat docenten lesgeven vaak moeilijk vinden. Een goede psycholoog zijn betekent niet per definitie dat je dan ook vanzelf een goede docent bent. Meer begeleiding daarbij is een mooi vooruitzicht. Deelnemers waren over het algemeen enthousiast over de plannen: sterk dat alles landelijk wordt aangepakt, met aandacht voor diversiteit en individuele mogelijkheden. Een suggestie is om de opleideling mede-eigenaar van het leerproces te maken en om nog meer in te zetten op online mogelijkheden en interactief leren in plaats van consumeren. Ook het belang om in de opleiding voldoende aandacht te geven aan de ontwikkeling en rijping van de jongere opleideling wordt genoemd. Er is steun voor een landelijke onderwijskundige visie, zo lang dat niet leidt tot eenheidsworst. Men wil in instellingen en regio’s een eigen identiteit kunnen behouden. Het actualiseren van de competentieprofielen zodat deze langdurig relevant zijn vonden de deelnemers heel interessant. Als tip neemt de projectgroep ook het opnemen van didactische competenties mee. Belangrijk om goed met de universiteiten te overleggen zodat je samen de hele leerlijn in het oog hebt. Zowel de universiteiten als de vervolgopleidingen spelen vanzelfsprekend een grote rol in het kunnen en willen leren. Een leven lang.

Reacties op het deelproject V&I

Hoe zit de infrastructuur van de psychologische opleidingen nu in elkaar en hoe verschilt dat met wat nodig is om de kwaliteit en doelmatigheid duurzaam te waarborgen? Er verandert veel in zorgvraag en -landschap, wat betekent dat voor de opleidingen? Kwaliteit van de opleiding heeft een directe relatie met de kwaliteit van zorg voor onze cliënten. Een van de termen die veel genoemd wordt, is ‘breed opleiden’. Hoe ziet dat er precies uit, hebben we het dan over sectoren? Levensfasen? Doelgroepen? Sommige deelnemers merken op dat breedheid in het basisberoep prima is, maar dat een specialist daar niet bij gebaat is. Voorkom ook dat je het kind met het badwater weggooit door zo op breedheid te richten dat specialistisch denken verloren gaat. Consensus lijkt te vinden in de gedachte dat breed opleiden gaat het over opleiden in alle sectoren waar psychologen werkzaam zijn en specialistisch opleiden voor een specifieke sector. Binnen dit deelproject is specifiek aandacht voor Jeugd, omdat de huidige, aparte, subsidie voor deze opleidingsplekken stopt en er een structurele financiering nodig is, maar ook hoe in en- uitstroom van opgeleiden tussen jeugd en andere sectoren verloopt, welke ’breedheid’ dan gewenst is. Binnen dezelfde werkgroep is dus ook aandacht voor andere doelgroepen, zoals ouderen en verstandelijk gehandicapten. De opleiding bereikt nu namelijk niet alle plekken in het zorglandschap, waar dat mogelijk wel nodig is. Een suggestie is om te onderzoeken of op de continue leerlijn (en dus ook de herregistratie) een opleidingsmodel kan worden toegepast die de leerlijn borgt. Daarbij is ook aandacht nodig voor een goede infrastructuur in de regio en landelijk.

Bij blijven

Iedereen is doordrongen van de omvang en impact van het programma APV. Dat het spannend is of soms schuurt, is niet zo gek. Je weet wat je hebt, maar nog niet wat je krijgt. Veel van de suggesties en vragen hadden te maken met het verzekeren van kwaliteit. Van opleiding, van zorg. Programma en veld vinden elkaar unaniem in deze eis voor kwaliteit. Dit is dan ook een essentieel richtsnoer voor het werk binnen het programma APV. Tijdens het werk horen we graag wat er leeft. Alle vragen die we op 10 februari jl. ontvingen, gaan naar de project- en werkgroepen ter beantwoording. Voor nieuwe vragen, kijk bij de contactpersonen wie je namens jouw organisatie kunt benaderen. 

Zie ook

Download de presentatie aan de Adviesraad
Download de brochure over het programma
Bekijk de adviezen van de Opleidingsraad: Aansluiting Master-Gz en Visie op Opleiden 2030
Overzicht APV Contactpersonen voor belanghebbende partijen en organisaties

Lees ook over de tweede Adviesraad op 7 juni 2021

Meer
Artikelen