Professionalisering Psychologische Vervolgopleidingen

Professionalisering Psychologische Vervolgopleidingen

Opleiden is een professie. Deze projectgroep gaat, steeds in afstemming met de andere projectgroepen van het programma APV, randvoorwaarden formuleren en werken aan het opleveren van producten om didactisch en inhoudelijke uitstekende opleidingen te kunnen blijven bieden. Denk aan het faciliteren van kennisdeling, het structureel toepassen van vernieuwing in het onderwijs, het borgen van diversiteit en inclusiviteit en het stellen van eisen aan opleidingen en aan docenten, (P-)opleiders, werkbegeleiders en supervisoren.

Laatste nieuws

Onderwerpen

Inhoudelijke werkgroepen gaan aan de slag met onderwerpen uit het programma APV. Voor het thema ‘Professionalisering Psychologische Vervolgopleidingen​’ zijn er drie werkgroepen. Hieronder vind je links naar de werkgroepen voor een omschrijving en samenstelling.

Onderzoeks- en Documentatiecentrum

Opleidingsplannen en toetsen

Opleiders-professionalisering en kwaliteit

Resultaat

De projectgroep werkt aan de volgende doelen:

  • De ontwikkeling van toekomstbestendige opleidingsplannen, inclusief toetsing voor de psychologische vervolgopleidingen, binnen het wettelijke kader. Daarbij hoort de ontwikkeling van een infrastructuur, waarin de kwaliteit en actualiteit van de psychologische vervolgopleidingen systematisch worden gemonitord en bijgesteld. 
  • Bijstellen van het kwaliteitskader voor praktijkopleidingsinstellingen. 
  • Ontwikkeling van een plan en pilot voor professionalisering van opleiders en docenten en optimalisering en borgen van de kwaliteit van onderwijs en praktijkopleiding. 
  • Advies en voorstel met betrekking tot een onderzoeks- en documentatiecentrum voor het verzamelen, ontwikkelen, bijhouden en verspreiden van onderwijskundige en didactische kennis. 

Samenstelling

drs. Valerie Hoogendoorn

Voorzitter en namens de opleidingsrechts-personen

Anne Kostelijk MSc

Namens de Kamer BIG Opleidelingen NIP

dr. Barbara Montagne

Namens het HCO-GZ

Dwayne Meijnckens MSc

Namens MIND

prof.dr. Jos de Keijser

Namens het HCO-KP en KNP

dr. Nathan Bachrach

Namens het HCO-GZ

drs. Marit Bierman

Namens de P-opleiders

prof.dr. Theo Bouman

Namens het HCO-GZ

drs. Beatrijs de Leede

Projectleider PPV

Contact

Heb je vragen over het programma? Stuur een mail naar het programmasecretariaat.

Andere thema's

Aansluiting Master-GZ

Governance & Samenwerkings-verbanden

Thema's 2020-2021