Programma APV: voorbereidingen voor vervolgfase

Datum

In november 2021 is de hoofdnotitie “Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: voor een leven lang bekwaam” aangeboden aan toenmalig staatssecretaris Blokhuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Inmiddels zijn er enkele maanden verstreken. Wat is de huidige status van het programma APV?

Notitie markeert tussenstand

Naast de hoofdnotitie zijn, op specifieke vraag van VWS, twee afgeronde producten opgeleverd: een advies over het Model Logistieke Aansluiting en het voorstel voor een alternatief voor de subsidieregeling voor opleiding in de Jeugd- GGZ. De overige deelnotities vormen tezamen een tussenstand waarin de primaire kaders en contouren van oplossingsrichtingen zijn geschetst. Daarnaast zijn in deze tussenstand knelpunten, aandachtspunten en randvoorwaarden benoemd. De aanbevelingen en aandachtspunten uit de hoofdnotitie en deeladviezen vormen de basis voor het vervolg van het programma.

Consultatieronde

De hoofdnotitie van Programma APV heeft ter consultatie gelegen van 21 september tot 24 oktober. Deze week heeft de Opleidingsraad de consultatieronde formeel afgerond met een individueel schrijven op de ingezonden reacties. Meer informatie hierover vind je op de website van FGzPt.

Van theorie naar praktijk

Het merendeel van de deeladviezen behelst een verdere analyse van de knelpunten en, vooral theoretische, verkenning van mogelijke oplossingen. In de vervolgfase worden aandachtspunten verder uitgewerkt en onderzocht welke consequenties oplossingsrichtingen betekenen voor de praktijk en hoe daarmee om te gaan. Dat betekent dat de producten van het programma APV steeds concreter worden. Vervolgens worden de adviezen van programma APV definitief gemaakt en formeel opgeleverd in 2022 en 2023

Voorbereiding vervolg

In afwachting van een oordeel van het Ministerie van VWS, heeft het programmateam niet stil gezeten. De voorbereiding voor het vervolg is in volle gang. De doelen, organisatie en aanpak van het programma staan in de steigers en enkele tijdelijke voorbereidingsgroepen leggen de verbinding tussen de aanbevelingen uit de opgeleverde adviezen en het vervolg van programma APV. Zodra de bevestiging van VWS er is, hervat het programma APV. Dan worden de tijdelijke voorbereidingsgroepen opgeheven en de nieuwe stuurgroep, project- en werkgroepen definitief bepaald en ingesteld.

Gezamenlijk doel

Het doel van programma APV is opleidingen aan te bieden die voortdurend aansluiten bij de behoefte van de maatschappij en bij ontwikkeling van behandelmogelijkheden, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden uit het veld, die goed de verschillende perspectieven kunnen inbrengen, hebben sinds oktober 2020 een bijdrage geleverd aan inhoudelijke en infrastructurele vernieuwing in de BIG-opleidingen. Deze is uiteengezet in de hoofdnotitie en deeladviezen die in september zijn afgerond.

>> Informatie over de Consultatieronde
>> Lees de hoofdnotitie en deeladviezen van Programma APV

Meer
Artikelen