Advies opleidingsraad over Aansluiting Master – Gz

Datum

De Opleidingsraad van de FGzPt heeft op 4 november jl. advies uitgebracht aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de realisatie van een betere aansluiting tussen de masteropleidingen en de Gz-opleiding.

De Opleidingsraad concludeert dat naar het oordeel van de meeste partijen het Model van Logistieke Aansluiting (MLA) de meest gewenste aanpak inhoudt, omdat het een haalbare keuze betreft die binnen een afzienbare termijn kan worden gerealiseerd. Tegelijkertijd nodigt het model uit tot meer inhoudelijke afstemming van het gehele leertraject van de BIG opleidingen.

Voortvloeiend uit en in aanvulling op dit advies zijn er verschillende aandachtspunten die samen met de Opleidingsraad, de universiteiten en de bij het Bestuurlijk Akkoord betrokken partijen, nader uitgewerkt en ingevuld moeten worden alvorens tot implementatie kan worden overgegaan.

Lees het advies Aansluiting Master-Gz van de Opleidingsraad

Meer
Artikelen