Programmagroepen APV aan de slag, wat doen ze?

Datum

Op 2 oktober jl. trapte het programma APV formeel af tijdens een werkconferentie door de Opleidingsraad. De programmagroepen zijn nu enkele weken aan het werk en de eerste bijeenkomsten zijn geweest. Regelmatig delen zij de stand van zaken binnen de programmagroep en daarbij horende werkgroepen. Onderstaand leest u wat ze de afgelopen tijd hebben kunnen doen.

Stand van zaken Taskforce AMG

De eerste maanden van de taskforce stonden in het teken van het samenstellen van de werkgroepen. Alle werkgroepen zijn in de afgelopen weken met hun werkzaamheden gestart en hebben een eerste bijeenkomst gehad. Daarbij gingen de groepsleden aan de slag met een eerste oriëntatie op de opdracht en hoe dit als werkgroep aan te pakken. De EVC-werkgroep kwam al twee keer bij elkaar. Zij richten zich eerst op het vastleggen van de mogelijke inhoud van een EVC-procedure, omdat dit in belangrijke mate de haalbaarheid van een EVC-traject en deelname aan zo’n traject door eventuele kandidaten bepaalt.

Eind oktober kwam de taskforce voor de tweede keer bij elkaar om de eerste bevindingen en ervaringen te delen. hier is onder meer besloten om de namen van enkele werkgroepen aan te passen, zodat duidelijker is waar zij zich mee bezig houden.

Stand van zaken Projectgroep V&I

De projectgroep is inmiddels twee maal bijeen geweest, waaronder een ‘pressure cooker-sessie’, om doelen en de werkwijze in één keer een flinke stap vooruit te helpen. Er zijn drie werkgroepen bepaald:

 1. Werkgroep Kwaliteit & Infrastructuur gaat verkennen hoe – verandering in – opleidingsinfrastructuur kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de vervolgopleidingen in de ggz en andere sectoren.
 2. Werkgroep Meetbaarheid, met als hoofddoel het identificeren van parameters voor inzicht in de kwaliteit van opleiden, zoals bijv. opleidingsklimaat, volume. Dit helpt potentiële opleidelingen bij het kiezen van een (praktijk)opleidingsinstelling en kan als extra hulpmiddel dienen bij erkenning en bij toewijzing van gesubsidieerde opleidingsplaatsen.
 3. Werkgroep Opleiding Jeugd- en andere sectoren heeft twee opdrachten:
  • Hoe kunnen de opleidingsplaatsen in het jeugddeel onder één noemer worden gebracht met die in het volwassenendeel. Dit gaat over de organisatie en over de borging van de kwaliteit.
  • Hoe zorgen we dat professionals goed inzetbaar zijn in verschillende sectoren, ongeacht waar ze zijn opgeleid? Dat gaat over de kwaliteit, maar ook over de breedheid van de opleidingen.

De werkgroepen zijn grotendeels samengesteld en de eerste vergaderingen staan gepland in eerste helft van november. Dan werken de groepen aan het concreter maken van de opdrachten, worden plannen van aanpak vastgesteld en de (tussentijds) te leveren onderdelen gepland. In de aanpak wordt meteen gekeken naar welke partijen verder betrokken kunnen worden.

Stand van zaken Projectgroep DO&I

De projectgroep heeft de eerste kennismaking gehad. Er zijn vier werkgroepen:

 1. Werkgroep Toekomstbestendig opleiden en toetsen. Deze werkgroep gaat aan de slag met de vraag: hoe zorgen we ervoor dat opleidingen (en de toetsing in de opleidingen) actueel zijn en aansluiten bij de praktijk waartoe opgeleid wordt (inhoud) en dat relevante ontwikkelingen onderdeel worden van de curricula (proces)? Zij ontwikkelen ook een een advies voor EPA’s en de toepasbaarheid daarvan in de psychologische vervolgopleidingen.
 2. Werkgroep Competentieontwikkeling van opleiders, met als voornaamste doel tot een advies te komen voor actuele competentieprofielen voor docenten, praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren.
 3. Werkgroep Didactische methoden. De werkgroep inventariseert en biedt overzicht in te ontwikkelen effectieve didactische methoden om docenten en opleiders hiervoor concrete handvatten te geven.
 4. Werkgroep Kennisinfrastructuur: zij formuleren een advies voor de opzet van een kennisuitwisselingsinfrastructuur, inclusief een voorstel voor een structuur voor de borging van de uitkomsten van DO (in overleg met het project V&I). En het formuleren van een (advies inzake een) visie op leven lang leren (in afstemming met het project V&I).

Momenteel bespreken we met elkaar wie de trekkers van de werkgroepen worden. Samen bekijken we dan hoe de werkgroepen verder in te vullen en wat de voorlopige planningen en activiteiten kunnen zijn.

Zie ook

Aftrap APV: “We hebben middelen, mensen en momentum: daarmee maken we samen iets moois”

Meer
Artikelen