Stuurgroepvergadering APV 11-1-2023

Datum

De stuurgroep is nu compleet bemenst met afvaardiging vanuit de verschillende gremia en heeft op 11 januari 2023 voor de tweede keer vergaderd. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen.

Projectgroepen

De projectgroepen zijn inmiddels ook compleet bemenst en gestart. Er wordt gewerkt aan het omzetten van de opdracht naar een projectplan. In het projectplan wordt de aanpak beschreven gekoppeld aan een tijdpad. Informatie uit aanpalende groepen of projecten, zoals bijvoorbeeld de Beroepenstructuur, wordt waar mogelijk meegenomen in het tijdpad. Zo kunnen afhankelijkheden duidelijk worden. 

Implementatie plannen

APV moet enkele “implementatieplannen” opleveren. Omdat dit op allerlei manieren ingevuld kan worden, is het belangrijk de elementen en reikwijdte te bepalen en er een model voor te maken. Er is een eerste aanzet voor besproken. Met enkele aanvullingen gaat het format naar de projectgroepen waar het verder in detail uitgewerkt kan worden. Zodat de projectgroepen straks dit format als leidraad kunnen gebruiken bij de invulling van de opdracht.

Communicatie

Tijdens de vergadering is ook stil gestaan bij communicatie en de verschillende vormen die de stuurgroep daarin wil en kan hanteren. Naast informatie op de website en via nieuwsbrieven is APV onder meer actief in het veld. Aan de deelnemende partijen is gevraagd aan te geven welke activiteiten er plaatsvinden bij de achterban waarbij APV mogelijk besproken kan worden. Wanneer er een te bediscussiëren voorstel vanuit APV ligt, relevant voor de betreffende groep belanghebbenden, wordt dat tevens met de belanghebbenden besproken. Zo wordt maximaal de verbinding met de verschillende partijen in het veld en hun achterban gelegd.

Afstemming Beroepenstructuur 

De afstemming met het project Beroepenstructuur is benadrukt in de opdracht aan de stuurgroep. Dit is belangrijk vanwege de samenhang tussen APV en het project Beroepenstructuur. Beide programma’s worden parallel aan elkaar uitgevoerd terwijl er inhoudelijk ook sprake is van volgordelijkheid. De mogelijke afstemming tussen beide programma’s dient voortdurend in het oog te worden gehouden.

Instroom Specialistenplaatsen

De aftrap van het project Instroom Specialistenplaatsen heeft plaatsgevonden. De stuurgroep heeft een werkgroep ingesteld die gaat kijken naar de oorzaak van het niet invullen van opleidingsplaatsen KP/KNP en welke oplossingen denkbaar zijn. Dit is actueel vanwege de tekorten aan specialisten enerzijds en het niet gebruik kunnen maken van beschikte opleidingsplaatsen anderzijds. 

Meer
Artikelen