De drie pijlers van APV Fase 2 

Datum

Voor de tweede fase van Programma APV zijn drie programmalijnen vastgesteld: Aansluiting Master-GZ, Governance & doorontwikkeling formele samenwerkingsverbanden (SPOO’s) en Professionalisering van de psychologische vervolgopleidingen. In dit artikel lichten we deze belangrijke pijlers van APV-2 toe.

Aansluiting Master-GZ

Hoe kun je een directe doorstroom van studenten van de masteropleiding naar de GZ-opleiding zo goed mogelijk vormgeven? De projectgroep Aansluiting Master-GZ onderzoekt op welke manier de directe doorstroom praktisch realiseerbaar is. Hierin wordt de haalbaarheid en wenselijkheid van de meest duurzame oplossing meegenomen.
Aandachtspunten die in de werkgroep nader onderzocht worden zijn bijvoorbeeld de bekostiging van de opleiding en hoe de leerlijnen in de masterfase en de vervolgopleiding goed op elkaar kunnen aansluiten.
Selectie (valt onder de projectgroep Aansluiting Master-GZ)
Hoe kun je de selectie van opleidingskandidaten zo vormgeven dat deze past bij een directe aansluiting in de Master-GZ opleiding en, met als vertrekpunt de doorlopende leerlijn, met het perspectief op de instroom in een specialistische opleiding? De projectgroep Selectie geeft antwoord op deze vragen en neemt hierin de kwantiteits- en de kwaliteitsaspecten van selectie mee. De werkgroep let hierbij zowel op het laten instromen van een passend aantal studenten als de selectie van de beste studenten voor de competenties van de GZ-psycholoog.

Governance en doorontwikkeling SPOO’s

Eén van de opgeleverde adviezen van Programma APV houdt in om alleen nog op te leiden in formele samenwerkingsverbanden, de zogeheten SPOO’s: Samenwerkingsverband Psychologie Opleiding en Onderwijs. Deze SPOO’s maken afspraken over opleiden, waarbij de meeste sectoren waar veel GZ-psychologen werken in de opleiding aan bod komen. Zo doen de opleidelingen in alle gewenste plekken ervaring op. Het doel is om ervoor te zorgen dat GZ-psychologen breed opgeleid worden en om de doorstroom van de opleideling te bevorderen. De opdracht aan deze projectgroep is de doorontwikkeling van de opleiding in SPOO’s tot een voorstel voor robuuste, duurzame samenwerkingsverbanden die optimaal de adaptiviteit voor de komende ontwikkelingen faciliteren, met het oog op kwaliteit en doelmatigheid. Dit omvat de (landelijke en op SPOO-niveau) organisatie, kaders, landelijke afstemming, governance en hoe de opleiding in de jeugd-GGZ hierin een plaats kan krijgen.

Professionalisering Psychologische Vervolgopleidingen

Opleiden is een professie. Deze projectgroep gaat, in afstemming met de andere projectgroepen van het programma APV, randvoorwaarden formuleren om didactisch en inhoudelijke uitstekende opleidingen te kunnen blijven bieden. Denk aan het faciliteren van kennisdeling, het structureel toepassen van vernieuwing in het onderwijs, het borgen van diversiteit en inclusiviteit en het stellen van eisen aan opleidingen en aan docenten, (P-) opleiders, werkbegeleiders en supervisoren.

Lees ook: APV zet belangrijke vervolgstappen voor fase 2 >

Meer
Artikelen