Update DO&I – april 2021

Werkgroep Toekomstbestendig opleiden en toetsen

In overleg met andere groepen binnen het APV-programma stemt de werkgroep de leerlijnen en competentieprofielen goed op elkaar af. Het competentieprofiel van de gz-psycholoog is waar nodig geüpdatet: de tekst is duidelijker en genderneutraal geformuleerd, en onderwerpen als preventie en de samenwerking met de cliënt en diens omgeving zijn er nadrukkelijker in verwerkt. De bestaande zeven competentiegebieden zijn behouden.

Werkgroep Competentie-ontwikkeling opleiders

De werkgroep is het voorstel voor de competentieprofielen van werkbegeleiders, supervisoren, praktijkopleiders en docenten aan het afronden.

Werkgroep Didactische Methoden

Op basis van literatuuronderzoek heeft de werkgroep de elementen van goed onderwijs in kaart gebracht. Om een duidelijk beeld te krijgen van wat in de praktijk goed werkt is informatie verzameld via interviews met opleidingsinstellingen. Daarnaast is een enquête uitgezet onder gz-opleidelingen en -alumni, waarvan de resultaten eind mei worden verwacht. De komende tijd gaat de werkgroep aan de slag met supervisie.

Werkgroep Kennisinfrastructuur

De werkgroep heeft een conceptrapport geschreven over hoe een kennisinfrastructuur eruit zou kunnen zien. In die infrastructuur worden drie soorten kennis ondergebracht:

  1. Beleidsmatige kennis: hierbij gaat het vooral om beleidsdocumenten die centraal worden verzameld en geactualiseerd.
  2. Didactische kennis: dit betreft evidence-based kennis die wordt ontwikkeld en verspreid door een kennisinstituut met bij voorkeur een domeinspecifieke leerstoel.
  3. Vakinhoudelijke kennis: dat is de beroepsmatige kennis die psychologen tijdens hun studie en werk gebruiken en zelf ook weer voortbrengen.

Binnenkort verschijnen er verschillende conceptdocumenten van het project DO&I op deze website.